STICHTING

Stichting Behoud Gasfabriek zet zich in voor behoud van het erfgoed uit 1915. Ze wil dat het voormalige Gasfabriek terrein aan de Helderseweg in Alkmaar behouden blijft voor het nageslacht. Iedereen kan dan blijven genieten van deze prachtige plek. 

Sinds 2015 is de Stichting Behoud Gasfabriek een Culturele ANBI. En een erkend leerwerk bedrijf. Ze beoogt het algemeen nut. Zonder winstoogmerk met een onbezoldigd bestuur. Slechts onkostenvergoeding en vacatiegelden. Bestuurssamenstelling: Claire Bruin (voorzitter), Bas van Diepen (secretaris) en Ton Berger (penningmeester).

Activiteiten: Met inzet van bewoners het erfgoed van de Gasfabriek redden van de sloop. Door het veilig te stellen voor de buurt. Het (laten) uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van herstel, onderhoud en beheer van het erfgoed.

Missie: Behoud van het culturele erfgoed van de voormalige Gasfabriek uit 1915 aan de Helderseweg in Alkmaar. Teneinde het erfgoed in stand te doen houden als cultuur-historisch erfgoed. Voor alles wat daarmee -in de meest uitgebreide zin van het woord- verband houdt. Of daartoe bevordelijk kan zijn.

Doelstellingen: Gelden te genereren die aangewend zullen worden voor:

  1. Het erfgoed uit 1915 van de voormalige Gasfabriek aan de Helderseweg in Alkmaar met bewoners her-bestemmen en behouden voor de buurt.
  2. Versterken van de cultuurhistorische betekenis van de oude Gasfabriek en waarde creatie als maatschappelijk vastgoed voor de wijk.
  3. Beheren van het erfgoed van de Gasfabriek en verder al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  4. Verbeteren en bevorderen van de sociale, economische en fysieke leefbaarheid in en om het braakliggende Gasfabriek terrein aan de Helderseweg, voor en met bewoners van de omliggende wijken.
  5. Organiseren van activiteiten ter verwerving van (geld)middelen ter bevordering van de hiervoor gemelde doelstelling van de Gasfabriek.