STICHTING

Stichting Behoud GAS!Fabriek wil dat het voormalige gaswinningsterrein aan de Helderseweg in Alkmaar behouden blijft voor het nageslacht. Zodat iedereen kan blijven genieten van deze prachtige plek. 

Over de stichting

Culturele ANBI sinds 2015

Bestuur
Bestuurssamenstelling: 3 bestuursleden: Claire Bruin (voorzitter), Bas van Diepen (secretaris) en Ton Berger (penningmeester).

De Stichting is een erkend Ecabo Leerwerkbedrijf, beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Het beloningsbeleid: Geen, een onbezolgdigd bestuur slechts onkostenvergoeding en vacatiegelden in de toekomst.

Activiteiten: Met inzet van bewoners het erfgoed van de oude GAS!Fabriek in Alkmaar redden van de sloop om het veilig te stellen voor de buurt, het (doen) uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van herstel, onderhoud en beheren van het erfgoed.

ANBI Beschikking
Statuten
15 SBG Jaarverslag
14 SBG Jaarverslag
Beleidsplan
uittreksel_handelsregister_60994568

Missie
Het behoud van het culturele erfgoed van de voormalige GAS!Fabriek uit 1915 aan de Helderseweg in Alkmaar teneinde het erfgoed in stand te doen houden als cultuur-historisch erfgoed en voor alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

Doelstellingen
Gelden te genereren die aangewend zullen worden voor:

 1. het erfgoed uit 1915 van de voormalige GAS!Fabriek aan de Helderseweg in Alkmaar met bewoners herbestemmen en behouden voor de buurt;
 2. het versterken van de cultuurhistorische betekenis van de oude GAS!Fabriek en waarde creatie als maatschappelijk vastgoed voor de wijk;
 3. het beheren van het erfgoed en verder al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
 4. verbeteren en bevorderen van de sociale, economische en fysieke leefbaarheid in en om het braakliggende Gaswinningsterrein aan de Helderseweg, voor en met bewoners van de omliggende wijken;
 5. het organiseren van activiteiten ter verwerving van (geld)middelen ter bevordering van de hiervoor gemelde doelstelling.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het verwerven van gelden van o.a. fondsen, subsidies, donateurs en sponsors;
 • het erfgoed aansluiten op (nuts)voorzieningen en renoveren, zodat deze duurzamer en toekomstbestendig kan worden benut;
 • voorkomen van planologisch ongewenste versnippering en leegstand. 
 • werkzaamheden of verlenen van diensten tegen commerciële tarieven met het oogmerk hiermee ter financiering van de algemeen nuttige activiteiten van de instelling een positief resultaat te behalen;
 • het organiseren en/of faciliteren van activiteiten voor en door de buurt;
 • het handhaven en/of bieden van huisvesting aan activiteiten op het gebied van zorg, educatie, welzijn en cultuur;
 • het organiseren van (periodieke) bijeenkomsten voor bewoners;
 • het bieden van een platform aan bewoners voor buurtinitiatieven;
 • samen te werken met andere organisaties en instellingen;
 • alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden.
Advertenties