STICHTING

Stichting Behoud GAS!Fabriek wil dat het voormalige gaswinningsterrein aan de Helderseweg in Alkmaar behouden blijft voor het nageslacht. Zodat iedereen kan blijven genieten van deze prachtige plek. 

Sinds 2015 is de stichting een Culturele ANBI en een erkend leerwerk bedrijf. Beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk met een onbezoldigd bestuur (slechts onkostenvergoeding en vacatiegelden in de toekomst). Bestuurssamenstelling: Claire Bruin (voorzitter), Bas van Diepen (secretaris) en Ton Berger (penningmeester).

Activiteiten: Met inzet van bewoners het erfgoed van de oude GAS!Fabriek in Alkmaar redden van de sloop om het veilig te stellen voor de buurt, het (doen) uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van herstel, onderhoud en beheren van het erfgoed.

Missie: Het behoud van het culturele erfgoed van de voormalige GAS!Fabriek uit 1915 aan de Helderseweg in Alkmaar teneinde het erfgoed in stand te doen houden als cultuur-historisch erfgoed en voor alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

Doelstellingen: Gelden te genereren die aangewend zullen worden voor:

  1. het erfgoed uit 1915 van de voormalige GAS!Fabriek aan de Helderseweg in Alkmaar met bewoners herbestemmen en behouden voor de buurt;
  2. het versterken van de cultuurhistorische betekenis van de oude GAS!Fabriek en waarde creatie als maatschappelijk vastgoed voor de wijk;
  3. het beheren van het erfgoed en verder al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  4. verbeteren en bevorderen van de sociale, economische en fysieke leefbaarheid in en om het braakliggende Gaswinningsterrein aan de Helderseweg, voor en met bewoners van de omliggende wijken;
  5. het organiseren van activiteiten ter verwerving van (geld)middelen ter bevordering van de hiervoor gemelde doelstelling.
Advertentie